katechein
 

Czcij ojca i matkę swoja - 2017

Home Konspekty i scenariusze 12.03.2017 6457 drukuj
 

Temat: Czcij i szanuj - po czwarte.

Klasa: 2GP

Cele:

 • Przypomnisz sobie treść czwartego przykazania.
 • Zrozumiesz, co znaczy czcić rodziców.

Wstęp

Pierwsze trzy przykazania dotyczą tego, co odnosi się do Boga. Jednak, kiedy czytamy kolejne przykazanie, okazuje się, że użyte w nim słowo "czcij" odnoszące się do rodziców, bardziej wspólne jest w poprzednimi przykazaniami. Dlaczego tak się stało? Z jakiego powodu rodzice zajmują tak ważne miejsce w dziele Boga?

Rozwiniecie

Rodziciele

Pojęcie "czcić", oddawać chwałę, odnosi się do Boga. W czwartym przykazaniu użyte jest wobec rodziców. W części planu zbawienia ludzkości zajmują oni ważne miejsce. Jakie? Uczestniczą w dziele stwarzania nowych pokoleń ludzi. Jak uczy Kościół w chwili zapłodnienia tworzy się nowe życie, w tym czasie Bóg obdarza je duszą. W ten sposób rodzice wymieniając się genami, tworzą ciało nowego człowieka, a Bóg stwarza duszę nieśmiertelną, którą obdarza to nowe ciało.

Zastępcy Boga na ziemi

Biorąc udział w bożym dziele stworzenia rodzice stają się Jego narzędziem i zastępcą wobec swoich dzieci. Z tego faktu należy się im szacunek, tak wielki, że Biblia przyrównuje go do czci oddawanej Bogu. Jak wskazuje Biblia nawet, gdy rodzic nie spełnia swoich obowiązków, stracił zdrowie, także to psychiczne, dziecko nadal winne jest mu szacunek i posłuszeństwo. Tak jak samemu Bogu.

Obowiązki dzieci wobec rodziców

Każde dziecko obok szacunku i czci wobec swoich rodziców winne jest im posłuszeństwo oraz pomoc na miarę swoich możliwości. Do czasu aż nie osiągną samodzielności, to rodzice troszczą się o ich bezpieczeństwo i szerokorozumiany rozwój. Rodzice utrzymują swoje dzieci, dbają o ich zdrowie, wykształcenie, wychowanie, wiarę i dobry start w dorosłe życie.

Z tego powodu sprawiedliwe jest by dzieci, w miarę swoich możliwości, wspierały swoich rodziców, wypełniając swoje obowiązki, troszcząc się o wspólne dobro rodziny. Szacunek ten wyraża się w pomocy, korzystaniu z doświadczeń swoich bliskich, powstrzymaniu się od zła, trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo, daniu rodzicom okazji do odpoczynku i radości, dumy z posiadanych dzieci.

A konkretnie? Staraj się żyć wg zasad, pomagaj rodzicom i starszym, bądź im posłusznym, korzystaj z ich doświadczeń, gdy cię przestrzegają, dobrze się ucz, staraj się być odpowiedzialnym za swoje zachowanie, nie przysparzaj im problemów.

Krótko pisze o tym autor listu do Kolosan "Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu".

Obowiązki rodziców wobec dzieci

Trzeba sobie uświadomić, że przykazanie czwarte obejmuje relacje wzajemne pomiędzy rodzicami a dziećmi i na odwrót(!). W prostych słowach mówi o tym List do Kolosan "Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.".

Rodzice także mają obowiązki wobec swoich dzieci! I to nie tylko ograniczające się do ich "hodowli" (podtrzymania zdrowia, zaspokojenia podstawowych potrzeb), ale i wychowania. Dziś często zapomina się o wychowaniu zastępując rozmowy z dziećmi wyszukiwaniem im nowych zajęć, które mają zaowocować w przyszłości. I rosną nam dzieci zdolne, zmęczone, zniechęcone i bez zasad. Kto ma z nimi kontakt, ten wie jak trudno z nimi pracować.

Rodzic, zanim zacznie kształcić wirtuoza skrzypiec lub komputerowca, powinien pamiętać, że to człowiek, który ma być szczęśliwy już dziś. Który potrzebuje nie tyle dodatkowych zajęć z chińskiego, ale troski, rozmowy, zainteresowania, poczucia bezpieczeństwa.

Nie można zapominać także o obowiązkach rodziców wypływających z obietnic, jakie złożyli w chwili chrztu swoich dzieci. Zobowiązali się do wychowania swoich dzieci w wierze Kościoła. Mieli być pierwszymi świadkami tej wiary, nauczycielami przykazań i zasad postępowania wg prawa bożego. To przecież oni zastępują Boga, lub bardziej współpracują w Nim, w dziele zbawienia.

Granice posłuszeństwa

Każde dziecko musi być rodzicom posłuszne. Jednak czy bezwzględnie, zawsze i bezgranicznie? Nie! Zawsze nad prawem ludzkim stoi prawo Boga. Jeżeli więc rodzice każą złamać boże przykazanie, nakaz ten nie obowiązuje dziecko w sumieniu. Granicą jest także zdrowy rozsądek oraz bezpieczeństwo dziecka.

Gdy dziecko się usamodzielni, miejsce rodziców zajmuje własna rodzina, a rodzice i pomoc dla nich schodzi na drugi plan. Jednak nigdy nie ustaje, bo to nie sprawiedliwe po ludzku i po bożemu.

Grzechy przeciwko IV przykazaniu

 1. Dzieci - rodzice / przełożeni
  • Złe odnoszenie się do rodziców, dziadków, wychowawców, nauczycieli i osób, którym winniśmy posłuszeństwo;
  • Zapomnienie o rodzicach i dziadkach.
  • Brak troski o ich życie i zdrowie, zwłaszcza, gdy są już w podeszłym wieku;
  • Brak modlitwy za rodziców;
  • Brak uczciwości, prawdomówności w relacjach z nimi;
  • Brak dbałości o dobre imię rodziców i przełożonych;
  • Wstydzenie się swoich rodziców;
  • Unikanie podejmowania codziennych obowiązków domowych.
  • Brak gotowości do wzięcia odpowiedzialności za sprawy domowe i rodzinne.
 2. Rodzice - dzieci
  • Brak troski o wychowanie dzieci, o przygotowanie ich do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie;
  • Brak troski o rozwój wiary dziecka; dawanie złego przykładu, jeśli chodzi np. o praktyki religijne (nieuczestniczenie we Mszy św., brak modlitwy) czy zły sposób odnoszenia się do ludzi, niewłaściwe słownictwo itp.;
  • Spełnianie wszelkich zachcianek dzieci;
  • Zaniedbywanie spraw związanych z wykształceniem dzieci;
  • Brak troski o wybór zawodu i drogi życiowej przez dzieci.

  Zakończenie

  W miłości rodzicielskiej nie chodzi o ciągłe poświęcanie się, ale o wychowanie dobrego człowieka, który rozumie, że są także inni wokół niego. Dobrze wychowane dziecko da odpocząć rodzicom, dobrzy rodzice zaś nauczą je pomagać sobie i innym. Nie wyręczać, ale uczciwie pracować i przestrzegać zasad wspólnego życia. Zasad bożego życia. Rodzice zastępują na ziemi Boga, dzieci są darem Boga, który jest dany i zadany na jakiś czas. Przecież każdy rodzic kiedyś "odda" swoje dziecko innym ludziom i Bogu.

  "Czcij ojca swego i matkę swoją abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi, którą dał ci Pan." Bogu podoba się cześć oddawana rodzicom, podoba się Mu także jak rodzice szanują swoje dzieci(!).

  Pytania kontrolne

  1. Jak brzmi czwarte przykazanie?
  2. Kogo obowiązuje przykazanie czwarte?
  3. Do jakiej sfery życia człowieka odwołuje się przykazanie czcij ojca swego i matkę swoją?
  4. W jakim zakresie obowiązuje nas posłuszeństwo wobec rodziców?
  5. Wymień kilka grzechów przeciwko czwartemu przykazaniu.

  Przygotowując się do tematu warto zajrzeć też tutaj: http://abpgadecki.pl/czcij-twego-ojca-i-twoja-matke-iv-przykazanie-dekalogu-katedra-poznanska/